#25 Cách Tăng Tốc Win 10 Toàn Diện Đơn Giản, Dễ Thực Hiện Nhất

DỌN RÁC máy tính kiểu này là DỞ RỒI chị ơi 🥲
DỌN RÁC máy tính kiểu này là DỞ RỒI chị ơi 🥲

1. TÄng táŧc Win 10 toà n diáŧn bášąng cÃĄch tášŊt System Restore

GiášĢi phÃĄp táŧt nhášĨt Äáŧ giÚp giášĢi phÃģng báŧ nháŧ cáŧ§a háŧ tháŧng là vÃī hiáŧu System Restore trÊn Win 10. CÃĄch tháŧąc hiáŧn nhÆ° sau:

 • BÆ°áŧc 1: Bᚥn nhášĨn táŧ háŧĢp phÃm Windows + E. Sau ÄÃģ, click phášĢi chuáŧt và o This PC ráŧi cháŧn Properties.
 • BÆ°áŧc 2: Cáŧa sáŧ System Properties xuášĨt hiáŧn, bᚥn cháŧn Advanced system settings, cháŧn tiášŋp tab System Protection.Â
 • BÆ°áŧc 3: Bᚥn cháŧn nÚt Configure và nhášĨn Disable system protection, tiášŋp Äášŋn click OK Äáŧ tášŊt System Restore.
 • BÆ°áŧc 4: Bᚥn kiáŧm tra trong tab System Protection, nášŋu thášĨy áŧ C ÄÃĢ chuyáŧn sang chášŋ Äáŧ Off thÃŽ bᚥn ÄÃĢ hoà n tášĨt vÃī hiáŧu System Restore.

2. TÄng táŧc Äáŧ Win 10 bášąng cÃĄch tášŊt chÆ°ÆĄng trÃŽnh Startup

TÃnh nÄng sau lÆ°u ÄÃĄm mÃĒy OneDrive ÄÆ°áŧĢc Microsoft tÃch háŧĢp váŧi phiÊn bášĢn Win 10 và nÃģ kháŧi Äáŧng máš·c Äáŧnh cÃđng háŧ tháŧng. Äiáŧu nà y vÃī tÃŽnh khiášŋn cho mÃĄy tÃnh kháŧi Äáŧng chášm. VÃŽ thášŋ, Äáŧ tÄng hiáŧu suášĨt cáŧ§a mÃĄy, bᚥn nÊn tášŊt chášŋ Äáŧ nà y cáŧ§a OneDrive.

CÃĄc bÆ°áŧc tháŧąc hiáŧn:

 • BÆ°áŧc 1: Bᚥn click phášĢi chuáŧt và o thanh Taskbar và cháŧn Task Manager.
 • BÆ°áŧc 2: Bᚥn di chuyáŧn Äášŋn tab Starup trong cáŧa sáŧ Task Manager.
 • BÆ°áŧc 3: Bᚥn click phášĢi chuáŧt và o OneDrive ráŧi cháŧn Disable.Â

Bᚥn cÅĐng tháŧąc hiáŧn tÆ°ÆĄng táŧą Äáŧi váŧi cÃĄc áŧĐng dáŧĨng khÃĄc ÄÆ°áŧĢc kháŧi Äáŧng cÃđng Win 10.

3. VÃī hiáŧu Windows Defender Äáŧ tÄng táŧc Win 10

Windows Defender là máŧt chÆ°ÆĄng trÃŽnh antivirus miáŧ n phÃ, nhÆ°ng Äáŧng tháŧi nÃģ cÅĐng mang Äášŋn máŧt sáŧ bášĨt tiáŧn cho ngÆ°áŧi dÃđng. Äiáŧn hÃŽnh nhÆ° Windows Defender là m giášĢm hiáŧu suášĨt hoᚥt Äáŧng cáŧ§a mÃĄy tÃnh. VÃŽ thášŋ, Äáŧ tÄng táŧc Windows 10, bᚥn cÃģ tháŧ xem xÃĐt Äášŋn viáŧc tášŊt chÆ°ÆĄng trÃŽnh nà y.

 • BÆ°áŧc 1: Bᚥn truy cášp Control Panel và click máŧ Windows Defender.
 • BÆ°áŧc 2: Cáŧa sáŧ Windows Defender xuášĨt hiáŧn, bᚥn cháŧn Settings.
 • BÆ°áŧc 3: Trong phᚧn cà i Äáš·t, bᚥn chuyáŧn tášĨt cášĢ cÃĄc tÃđy cháŧn táŧŦ trᚥng thÃĄi On thà nh Off. Â

4. TášŊt Windows Firewall Äáŧ tÄng táŧc Window 10

Äáŧ tášŊt tÆ°áŧng láŧa trong Windows 10, bᚥn tháŧąc hiáŧn theo hÆ°áŧng dášŦn sau:

 • BÆ°áŧc 1: Bᚥn nhášĨn táŧ háŧĢp phÃm Windows + S và nhášp táŧŦ khÃģa Firewall trong Ãī tÃŽm kiášŋm. Tiášŋp Äášŋn, bᚥn cháŧn Windows Defender Firewall.
 • BÆ°áŧc 2: Trong cáŧa sáŧ Windows Defender Firewall, bᚥn click cháŧn Turn Windows Firewall on or off.
 • BÆ°áŧc 3: Bᚥn click cháŧn chášŋ Äáŧ Turn off Windows Defender Firewall (nhÆ° hÃŽnh bÊn dÆ°áŧi) cho mᚥng Private và Public Network ráŧi nhášĨn OK.

5. TÄng táŧc Windows 10 bášąng cÃĄch tášŊt hiáŧu áŧĐng Äáŧ háŧa

ÆŊu Äiáŧm cáŧ§a hiáŧu áŧĐng Äáŧ háŧa là cho giao diáŧn Äášđp mášŊt. Tuy nhiÊn, chÚng lᚥi ÄÃēi háŧi mÃĄy tÃnh cÃģ cášĨu hÃŽnh mᚥnh, báŧi khášĢ nÄng là m tiÊu táŧn nhiáŧu tà i nguyÊn cáŧ§a hiáŧu áŧĐng. Do ÄÃģ, tášŊt hiáŧu áŧĐng Äáŧ háŧa cÅĐng là giášĢi phÃĄp háŧŊu hiáŧu Äáŧ tÄng táŧc Windows 10.

 • BÆ°áŧc 1: Tᚥi giao diáŧn desktop, bᚥn click chuáŧt phášĢi và cháŧn Personalize.
 • BÆ°áŧc 2: Tᚥi trang cà i Äáš·t, bᚥn click cháŧn Colors ráŧi chuyáŧn 2 tÃđy cháŧn sang chášŋ Äáŧ Off.

LÆ°u Ã―: Äáŧi váŧi phiÊn bášĢn Win 10 Pro, bᚥn chuyáŧn tÃđy cháŧn Transparency effects sang chášŋ Äáŧ Off. Äáŧng tháŧi, bᚥn báŧ tick trong 2 máŧĨc sau:Â

– Start, taskbar, and action center

 • Title bars

6. HÆ°áŧng dášŦn tÄng táŧc Win 10: TÄng hiáŧu suášĨt hoᚥt Äáŧng cáŧ§a háŧ tháŧng

Äáŧ tÄng hiáŧu suášĨt hoᚥt Äáŧng, bᚥn tháŧąc hiáŧn theo hÆ°áŧng dášŦn sau:

 • BÆ°áŧc 1: Bᚥn nhášĨn táŧ háŧĢp phÃm Windows + E và click phášĢi chuáŧt và o This PC. Sau ÄÃģ, bᚥn cháŧn Properties.
 • BÆ°áŧc 2: Trong giao diáŧn váŧŦa hiáŧn tháŧ, bᚥn cháŧn máŧĨc Advanced system settings.
 • BÆ°áŧc 3: Trong cáŧa sáŧ System Properties, bᚥn Äi Äášŋn tab Advanced và nhášĨn nÚt Settings nhÆ° hÃŽnh sau.
 • BÆ°áŧc 4: Tiášŋp Äášŋn bᚥn tick cháŧn và o Ãī Adjust for best performance trong cáŧa sáŧ Performance Options, và nhášĨn OK Äáŧ hoà n tášĨt.

7. GáŧĄ cà i Äáš·t cÃĄc phᚧn máŧm khÃīng sáŧ dáŧĨng Äáŧ tÄng táŧc Äáŧ máŧ áŧĐng dáŧĨng Win 10

Máŧt sáŧ phᚧn máŧm Ãt khi sáŧ dáŧĨng sáš― là m tiÊu táŧn tà i nguyÊn báŧ nháŧ, thášm chà cÃģ khi dášŦn Äášŋn xung Äáŧt giáŧŊa cÃĄc phᚧn máŧm. Do ÄÃģ, Äáŧ táŧc Äáŧ cáŧ§a Win 10 ÄÆ°áŧĢc cášĢi thiáŧn, bᚥn nÊn rà soÃĄt và gáŧĄ báŧ nháŧŊng chÆ°ÆĄng trÃŽnh khÃīng cᚧn thiášŋt.Â

 • BÆ°áŧc 1: Bᚥn nhášĨn Start Menu và truy cášp Control Panel.
 • BÆ°áŧc 2: Trong cáŧa sáŧ Control Panel, bᚥn click và o máŧĨc Uninstall a Programs.
 • BÆ°áŧc 3: LÚc nà y, máŧt danh sÃĄch cÃĄc phᚧn máŧm cà i Äáš·t trong mÃĄy sáš― hiáŧn tháŧ, bᚥn tÃŽm nháŧŊng chÆ°ÆĄng trÃŽnh cᚧn gáŧĄ cà i Äáš·t và nhášĨn cháŧn Uninstall/Change Äáŧ xÃģa chÚng.

8. KÃch hoᚥt chášŋ Äáŧ ngáŧ§ ÄÃīng Äáŧ tÄng táŧc Äáŧ laptop Win 10

Bài Hay  Hướng dẫn cách khắc phục máy tính chạy chậm Win 8 đơn giản, hiệu quả

Hibernate là chášŋ Äáŧ ngáŧ§ ÄÃīng mà Windows mang Äášŋn cho ngÆ°áŧi dÃđng. CháŧĐc nÄng nà y giÚp tiášŋt kiáŧm tà i nguyÊn cáŧ§a laptop khi tᚥm tháŧi chÆ°a dÃđng Äášŋn mÃĄy tÃnh, mà khÃīng cᚧn tášŊt cÃĄc chÆ°ÆĄng trÃŽnh Äang máŧ.

Äáŧ kÃch hoᚥt chášŋ Äáŧ Hibernate, bᚥn tháŧąc hiáŧn theo cÃĄc bÆ°áŧc sau:

 • BÆ°áŧc 1: Bᚥn nhášĨn táŧ háŧĢp phÃm Windows + I và cháŧn System.
 • BÆ°áŧc 2. Tᚥi cáŧa sáŧ Windows Settings, bᚥn click máŧĨc Power & sleep. Tiášŋp Äášŋn, bᚥn nhášĨn và o máŧĨc Additional power settings.
 • BÆ°áŧc 3: Trong cáŧa máŧ máŧi, bᚥn cháŧn Choose what the power buttons do áŧ thanh bar bÊn trÃĄi.
 • BÆ°áŧc 4: Tiášŋp Äášŋn, bᚥn cháŧn Change settings that are currently unavailable.
 • BÆ°áŧc 5: Sau ÄÃģ, bᚥn tÃch cháŧn Hibernate và nhášĨn nÚt Save changes Äáŧ lÆ°u lᚥi cÃĄc cà i Äáš·t.

9. TášŊt tÃnh nÄng Search Indexing Äáŧ tÄng táŧc Windows 10

TÃnh nÄng tÃŽm kiášŋm cáŧ§a Win 10 là m tiÊu táŧn nhiáŧu tà i nguyÊn háŧ tháŧng. VÃŽ thášŋ, nášŋu Ãt sáŧ dáŧĨng cháŧĐc nÄng nà y, bᚥn nÊn tášŊt nÃģ Äáŧ táŧc Äáŧ cáŧ§a Win 10 ÄÆ°áŧĢc nhanh hÆĄn.

 • BÆ°áŧc 1: Bᚥn click phášĢi chuáŧt và o Start Menu ráŧi cháŧn Computer Management.
 • BÆ°áŧc 2: Máŧt giao diáŧn máŧi xuášĨt hiáŧn, bᚥn double click chuáŧt và o máŧĨc Services and Applications và cháŧn Services.
 • BÆ°áŧc 3: áŧ danh sÃĄch cÃĄc dáŧch váŧĨ xuášĨt hiáŧn tᚥi cáŧt bÊn phášĢi, bᚥn double click và o Windows Search.
 • BÆ°áŧc 4: Tiášŋp Äášŋn, trong phᚧn Startup type, bᚥn nhášĨn cháŧn Manual hoáš·c Disabled. Sau ÄÃģ, click OK Äáŧ lÆ°u cÃĄc cà i Äáš·t.

10. TÄng táŧc Äáŧ win 10: TášŊt báŧt tiáŧn Ãch máŧ ráŧngÂ

CÃĄc tiáŧn Ãch máŧ ráŧng cáŧ§a trÃŽnh duyáŧt là máŧt trong cÃĄc nguyÊn nhÃĒn là m chášm mÃĄy tÃnh hoáš·c gÃĒy ra tÃŽnh trᚥng lag khi duyáŧt web. Äiáŧu nà y là m cho mÃĄy tÃnh báŧ giášĢm hiáŧu suášĨt. Do ÄÃģ, loᚥi báŧ cÃĄc tiáŧn Ãch máŧ ráŧng sáš― giÚp tÄng táŧc Win 10 hiáŧu quášĢ.

CÃĄc bÆ°áŧc tháŧąc hiáŧn:

a. Äáŧi váŧi trÃŽnh duyáŧt Chrome

 • BÆ°áŧc 1: Bᚥn kháŧi Äáŧng Chrome ráŧi click và o biáŧu tÆ°áŧĢng dášĨu ba chášĨm dáŧc áŧ gÃģc phášĢi trÊn cÃđng.
 • BÆ°áŧc 2: Trong menu xuášĨt hiáŧn, bᚥn cháŧn Tools, và cháŧn tiášŋp Extensions.
 • BÆ°áŧc 3: Máŧt danh sÃĄch cÃĄc tiáŧn Ãch máŧ ráŧng xuášĨt hiáŧn, bᚥn click và o táŧŦng cÃĄi và xÃģa chÚng.

b. Äáŧi váŧi trÃŽnh duyáŧt Firefox

 • BÆ°áŧc 1: Bᚥn máŧ trÃŽnh duyáŧt Firefox và click biáŧu tÆ°áŧĢng Menu.
 • BÆ°áŧc 2: Trong menu xáŧ ra, bᚥn cháŧn máŧĨc Add-ons.
 • BÆ°áŧc 3: Trong danh sÃĄch cÃĄc tiáŧn Ãch xuášĨt hiáŧn, bᚥn cháŧ viáŧc nhášĨn cháŧn tiáŧn Ãch cᚧn tášŊt hoáš·c xÃģa.

Cuáŧi cÃđng, bᚥn tÃĄi kháŧi Äáŧng trÃŽnh duyáŧt Äáŧ cÃĄc thay Äáŧi ÄÆ°áŧĢc cášp nhášt.

11. Dáŧn file rÃĄc trong áŧ ÄÄĐa Äáŧ tÄng táŧc Win 10 toà n diáŧn

Win 10 cung cášĨp cÃīng cáŧĨ Disk Cleanup Äáŧ giÚp bᚥn dáŧn cÃĄc tášp tin dÆ° tháŧŦa và tÄng táŧc cho Win 10. CÃĄch tháŧąc hiáŧn nhÆ° sau:

 • BÆ°áŧc 1: Bᚥn nhášĨn táŧ háŧĢp phÃm Windows + E Äáŧ kháŧi Äáŧng File Explorer. Sau ÄÃģ, bᚥn cháŧn This PC.
 • BÆ°áŧc 2: Bᚥn click phášĢi chuáŧt và o áŧ C ráŧi cháŧn Properties.
 • BÆ°áŧc 3: Trong cáŧa sáŧ Windows (C:) Properties, bᚥn di chuyáŧn Äášŋn tab General ráŧi nhášĨn cháŧn Disk Cleanup.
 • BÆ°áŧc 4: Máŧt cáŧa sáŧ máŧi xuášĨt hiáŧn, bᚥn cháŧn file cᚧn xÃģa và nhášĨn nÚt OK.Â

12. HÆ°áŧng dášŦn tÄng táŧc Win 10 thÃīng qua chÆ°ÆĄng trÃŽnh cháŧng phÃĒn mášĢnh cÃĄc áŧ ÄÄĐa

TrášĢi qua máŧt tháŧi gian sáŧ dáŧĨng, cÃĄc áŧ ÄÄĐa cáŧ§a háŧ tháŧng sáš― báŧ phÃĒn mášĢnh khiášŋn tháŧi gian xáŧ lÃ― dáŧŊ liáŧu cáŧ§a Windows tÄng hÆĄn. Äiáŧu nà y Äáŧng nghÄĐa váŧi viáŧc hiáŧu suášĨt hoᚥt Äáŧng giášĢm. Do ÄÃģ, giášĢi phÃĄp cho vášĨn Äáŧ trÊn là bᚥn cᚧn sáŧ dáŧĨng chÆ°ÆĄng trÃŽnh cháŧng phÃĒn mášĢnh, nhášąm giÚp cho áŧ ÄÄĐa sᚥch và táŧc Äáŧ cáŧ§a háŧ tháŧng tÄng hÆĄn.

CÃĄch tháŧąc hiáŧn nhÆ° sau:

 • BÆ°áŧc 1: Bᚥn nhášĨn táŧ háŧĢp phÃm Windows + E và cháŧn This PC.
 • BÆ°áŧc 2: Bᚥn click phášĢi chuáŧt và o áŧ C ráŧi cháŧn Properties.
 • BÆ°áŧc 3: Tᚥi cáŧa sáŧ váŧŦa xuášĨt hiáŧn, bᚥn cháŧn tab Tools, nhášĨn tiášŋp nÚt Optimize Äáŧ máŧ cÃīng cáŧĨ cháŧng phÃĒn mášĢnh áŧ ÄÄĐa (Optimize Drives).
 • BÆ°áŧc 4: Trong cáŧa sáŧ Optimize Drives, bᚥn click và o táŧŦng áŧ cáŧĐng và nhášĨn Optimize Äáŧ tháŧąc hiáŧn cháŧng phÃĒn mášĢnh cho áŧ ÄÄĐa.

13. KÃch hoᚥt tÃnh nÄng Fast Startup Äáŧ tÄng táŧc Win 10 toà n diáŧn

Fast Startup sáŧ dáŧĨng báŧ nháŧ Äáŧm riÊng cho tà i nguyÊn háŧ tháŧng nÊn giÚp mÃĄy tÃnh kháŧi Äáŧng nhanh hÆĄn. ÄÃĒy là máŧt tÃnh nÄng lÃ― tÆ°áŧng trong viáŧc tÄng táŧc Win 10 và mang Äášŋn trášĢi nghiáŧm táŧt hÆĄn cho ngÆ°áŧi dÃđng.

 • BÆ°áŧc 1: Bᚥn truy cášp và o Control Panel.
 • BÆ°áŧc 2. Tᚥi cáŧa sáŧ Control Panel, bᚥn cháŧn Hardware and Sound.
 • BÆ°áŧc 3: Máŧt cáŧa sáŧ máŧi hiáŧn tháŧ, bᚥn cháŧn Change what the power buttons do.
 • BÆ°áŧc 4: Bᚥn click máŧĨc Change settings that are currently unavailable.
 • BÆ°áŧc 5: Tiášŋp theo, bᚥn tÃch cháŧn chášŋ Äáŧ Turn on fast startup (recommended) ráŧi nhášĨn nÚt Save changes.
 • >>Tin liÊn quan : Táŧi Æ°u 100 Äiáŧm PageSpeed Insights, tÄng táŧc Äáŧ tášĢi trang cho WordPress

14. HÆ°áŧng dášŦn tÄng táŧc Äáŧ máŧ áŧĐng dáŧĨng Win 10: XÃģa font cháŧŊ và driverÂ

Driver và font cháŧŊ sáŧ dáŧĨng nhiáŧu tà i nguyÊn và là m háŧ tháŧng kháŧi Äáŧng chášm. VÃŽ thášŋ, bᚥn nÊn loᚥi báŧ cÃĄc font cháŧŊ cÃđng driver Ãt sáŧ dáŧĨng Äáŧ cášĢi thiáŧn táŧc Äáŧ máŧ Win 10.

a. CÃĄch gáŧĄ driver

Bᚥn gáŧĄ cà i Äáš·t Driver tÆ°ÆĄng táŧą nhÆ° cÃĄch xÃģa phᚧn máŧm hay áŧĐng dáŧĨng mà Hosting Viáŧt hÆ°áŧng sášŦn áŧ trÊn. Hoáš·c bᚥn cÅĐng cÃģ tháŧ tháŧąc hiáŧn theo cÃĄc bÆ°áŧc dÆ°áŧi ÄÃĒy:

 • BÆ°áŧc 1: Click phášĢi chuáŧt và o nÚt Start và cháŧn Device Manager.
 • BÆ°áŧc 2: Bᚥn click cháŧn thiášŋt báŧ muáŧn xÃģa driver. Sau ÄÃģ, click phášĢi chuáŧt và o driver và Uninstall Device.
Bài Hay  Hướng dẫn cách dọn rác máy tính win 8 nhanh chóng, đơn giản nhất

b. XÃģa font cháŧŊÂ

CÃĄc bÆ°áŧc tháŧąc hiáŧn:

 • BÆ°áŧc 1; Bᚥn và o Control Panel.
 • BÆ°áŧc 2. Trong máŧĨc View by, bᚥn cháŧn Small icons.
 • BÆ°áŧc 3: Máŧt danh sÃĄch cÃĄc icon cáŧ§a font cháŧŊ xuášĨt hiáŧn, bᚥn cháŧ viáŧc cháŧn nháŧŊng font khÃīng sáŧ dáŧĨng ráŧi click Delete.

c. TášŊt áŧĐng dáŧĨng chᚥy ášĐnÂ

CÃĄc áŧĐng dáŧĨng chᚥy ášĐn thÆ°áŧng chiášŋm dáŧĨng kha khÃĄ tà i nguyÊn háŧ tháŧng, là m mÃĄy chᚥy chášm và tÄng nhiáŧt. VÃŽ thášŋ, bᚥn nÊn tášŊt chÚng khi chÆ°a cÃģ nhu cᚧu sáŧ dáŧĨng.

 • BÆ°áŧc 1: Bᚥn nhášĨn nÚt Start Menu và cháŧn Settings. Tiášŋp Äášŋn, cháŧn Privacy.
 • BÆ°áŧc 2: Trong giao diáŧn Settings, bᚥn cháŧn Background apps áŧ cáŧt bÊn trÃĄi.
 • BÆ°áŧc 3: Sau ÄÃģ, máŧt danh sÃĄch cÃĄc áŧĐng dáŧĨng ÄÆ°áŧĢc cà i Äáš·t xuášĨt hiáŧn, bᚥn cháŧn nháŧŊng áŧĐng dáŧĨng khÃīng sáŧ dáŧĨng và tášŊt chÚng.Â

>>Tin liÊn quan : 15 CÃĄch TÄng táŧc Website WordPress Hiáŧu QuášĢ Và ÄÆĄn GiášĢn

15. TÄng táŧc Äáŧ laptop Win 10: Táŧi Æ°u hÃģa RAM ášĢo

Cà i Äáš·t máŧt RAM ášĢo sáš― giÚp cášĢi thiáŧn táŧc Äáŧ hoᚥt Äáŧng cáŧ§a mÃĄy tÃnh Win 10. LÚc nà y, Windows sáš― máš·c Äáŧnh sáŧ dáŧĨng RAM ášĢo khi báŧ nháŧ RAM tháŧąc ÄÃĢ hášŋt. CÃĄch tháŧąc hiáŧn táŧi Æ°u RAM ášĢo nhÆ° sau.

 • BÆ°áŧc 1: Bᚥn truy cášp Control Panel và cháŧn System and Security.
 • BÆ°áŧc 2: Trong cáŧa sáŧ System and Security, bᚥn cháŧn System. Tiášŋp Äášŋn, bᚥn nhášĨn máŧĨc Advanced system settings.
 • BÆ°áŧc 3: Trong cáŧa sáŧ System Properties, bᚥn di chuyáŧn Äášŋn tab Advanced. Sau ÄÃģ, nhášĨn cháŧn Settings.
 • BÆ°áŧc 4: Trong cáŧa sáŧ Performance Options, bᚥn nhášĨn và o tab Advanced và cháŧn Change.
 • BÆ°áŧc 5: Sau ÄÃģ, bᚥn báŧ cháŧn áŧ Ãī Automatically manage paging file size for all drives.
 • BÆ°áŧc 6: Bᚥn cháŧn áŧ ÄÄĐa C, kášŋ Äášŋn nhášĨn cháŧn Custorm size Äáŧ cà i Äáš·t RAM ášĢo.
 • BÆ°áŧc 7: Tᚥi ÄÃĒy, bᚥn nhášp giÃĄ tráŧ bášąng kÃch thÆ°áŧc cáŧ§a RAM tháŧąc và o Ãī Initial size (MB), và gášĨp ÄÃīi giÃĄ tráŧ RAM tháŧąc và o Ãī Maximum size (MB).
 • BÆ°áŧc 8: Bᚥn nhášĨn nÚt Set và click tiášŋp OK. Sau ÄÃģ, tÃĄi kháŧi Äáŧng mÃĄy tÃnh Äáŧ cÃĄc cà i Äáš·t ÄÆ°áŧĢc kÃch hoᚥt.

16. VÃī hiáŧu Windows Tips Äáŧ tÄng táŧc Window 10

Máš·c dÃđ, tÃnh nÄng Tips cáŧ§a Windows khÃĄ háŧŊu Ãch. Tuy nhiÊn, nášŋu ÄÃĢ thÃīng thᚥo váŧi háŧ Äiáŧu hà nh nà y thÃŽ bᚥn nÊn tášŊt chÚng Äáŧ hiáŧu suášĨt hoᚥt Äáŧng cáŧ§a háŧ tháŧng ÄÆ°áŧĢc cášĢi thiáŧn.

CÃĄch tášŊt Windows Tips nhÆ° sau:

 • BÆ°áŧc 1: Bᚥn nhášĨn táŧ háŧĢp phÃm Windows + I và cháŧn System.
 • BÆ°áŧc 2: Trong cáŧa sáŧ Settings, bᚥn cháŧn Notifications & actions. Sau ÄÃģ, bᚥn chuyáŧn tÃđy cháŧn Show me tips about Windows táŧŦ chášŋ Äáŧ On sang Off.

17. TášŊt tÃnh nÄng Dynamic Color Adaptation Äáŧ tÄng táŧc Win 10

Dynamic Color Adaptation là tÃnh nÄng Äiáŧu cháŧnh mà u sášŊc mà n hÃŽnh máŧt cÃĄch táŧą Äáŧng. Theo ÄÃģ, mà n hÃŽnh sáš― táŧą Äáŧng thay Äáŧi mà u sášŊc Äáŧ phÃđ háŧĢp váŧi ngÆ°áŧi sáŧ dáŧĨng. ÄÃĒy cÅĐng là tÃnh nÄng máŧi ÄÆ°áŧĢc Microsoft thÊm và o phiÊn bášĢn Windows 10.Â

DÃđ khÃĄ thÚ váŧ nhÆ°ng Dynamic Color Adaptation lᚥi là m giášĢm hiáŧu suášĨt cáŧ§a háŧ tháŧng. VÃŽ thášŋ, tášŊt tÃnh nÄng nà y ÄÆ°áŧĢc xem là giášĢi phÃĄp háŧŊu hiáŧu Äáŧ cášĢi thiáŧn táŧc Äáŧ Win 10.

 • BÆ°áŧc 1: Bᚥn nhášĨn táŧ háŧĢp phÃm Windows + I Äáŧ máŧ Settings. Tiášŋp Äášŋn, bᚥn cháŧn Personalization.
 • BÆ°áŧc 2: Trong danh sÃĄch cáŧt bÊn trÃĄi, bᚥn cháŧn Colors. Sau ÄÃģ, báŧ cháŧn áŧ máŧĨc Automatically pick an accent color from my background.

18. TÄng táŧc Windows 10: TášŊt cÃĄc dáŧch váŧĨ chᚥy náŧn

CÃĄc dáŧch váŧĨ chᚥy náŧn khÃīng cháŧ ngáŧn tà i nguyÊn cáŧ§a háŧ tháŧng, mà trong ÄÃģ, cÃēn cÃģ máŧt và i dáŧch váŧĨ khÃīng cᚧn thiášŋt. VÃŽ thášŋ, Äáŧ trÃĄnh là m lÃĢng phà tà i nguyÊn, bᚥn nÊn tášŊt cÃĄc dáŧch váŧĨ nà y.

CÃĄch tháŧąc hiáŧn:

 • BÆ°áŧc 1: Bᚥn nhášĨn táŧ háŧĢp phÃm Windows + S Äáŧ máŧ háŧp tÃŽm kiášŋm. Kášŋ tiášŋp, bᚥn nhášp táŧŦ services và cháŧn kášŋt quášĢ hiáŧn tháŧ.
 • BÆ°áŧc 2. Tᚥi cáŧa sáŧ Service, bᚥn nhášĨn 2 lᚧn chuáŧt và o dáŧch váŧĨ muáŧn tášŊt. Sau ÄÃģ, trong máŧĨc Startup type, bᚥn cháŧn Disabled Äáŧ vÃī hiáŧu chÚng. CÃēn khi muáŧn kÃch hoᚥt dáŧch váŧĨ nà o thÃŽ bᚥn cháŧ viáŧc cháŧn Manual.

19. HÆ°áŧng dášŦn tÄng táŧc Win 10: TášŊt cÃĄc tÃnh nÄng khÃīng sáŧ dáŧĨng

TÆ°ÆĄng táŧą nhÆ° cÃĄc dáŧch váŧĨ chᚥy ngᚧm, Win 10 cung cášĨp nhiáŧu tÃnh nÄng nhÆ°ng ÄÃīi khi nÃģ lᚥi khÃīng cᚧn thiášŋt Äáŧi váŧi ngÆ°áŧi sáŧ dáŧĨng. VÃŽ thášŋ, Äáŧ mÃĄy tÃnh Win 10 kháŧi Äáŧng nhanh hÆĄn, bᚥn nÊn loᚥi báŧ cÃĄc tÃnh nÄng nà y.

CÃĄch tháŧąc hiáŧn nhÆ° sau:

 • BÆ°áŧc 1. Bᚥn nhášĨn táŧ háŧĢp phÃm Windows + X và cháŧn Programs and Features/ Apps and Features.
 • BÆ°áŧc 2. Trong cáŧa sáŧ Settings, bᚥn cháŧn Apps & Features, sau ÄÃģ cháŧn Programs and Features.
 • BÆ°áŧc 3: Bᚥn cháŧn tiášŋp Turn Windows features on or off.
 • BÆ°áŧc 4: Tᚥi giao diáŧn Windows features, bᚥn báŧ cháŧn cÃĄc tÃnh nÄng khÃīng cÃģ nhu cᚧu sáŧ dáŧĨng. Cuáŧi cÃđng, bᚥn nhášĨn OK Äáŧ hoà n tášĨt. Â

20. TÄng táŧc Äáŧ máŧ áŧĐng dáŧĨng Win 10: TášŊt tÃnh nÄng Äáŧng báŧÂ

Bài Hay  [Thủ thuật] Tăng tốc máy tính, nâng cao hiệu suất trên Windows 10, 8.1, 8, 7, XP [thu-thuat]-tang-toc-may-tinh--nang-cao-hieu-suat-tren-windows-10--8-1--8--7--xp

Khi tÃnh nÄng Äáŧng báŧ ÄÆ°áŧĢc kÃch hoᚥt, toà n báŧ dáŧŊ liáŧu nhÆ° cà i Äáš·t trÃŽnh duyáŧt, mášt khášĐu, ngÃīn ngáŧŊ háŧ tháŧngâĶ sáš― ÄÆ°áŧĢc táŧą Äáŧng tášĢi lÊn tà i khoášĢn Microsoft cáŧ§a bᚥn. Do ÄÃģ, tÃnh nÄng nà y là m tiÊu hao nhiáŧu tà i nguyÊn háŧ tháŧng cÅĐng nhÆ° bÄng thÃīng mᚥng. VÃŽ thášŋ, nášŋu khÃīng cÃģ nhu cᚧu sáŧ dáŧĨng, bᚥn nÊn tášŊt nÃģ Äáŧ Win 10 ÄÆ°áŧĢc cášĢi thiáŧn táŧc Äáŧ.

CÃĄch tháŧąc hiáŧn nhÆ° sau:

 • BÆ°áŧc 1: Bᚥn nhášĨn táŧ háŧĢp phÃm Windows + I và cháŧn Accounts.
 • BÆ°áŧc 2. Trong cáŧa sáŧ Settings, bᚥn cháŧn Sync your settings nhÆ° hÃŽnh bÊn dÆ°áŧi.
 • BÆ°áŧc 3: Tᚥi cáŧt bÊn phášĢi, bᚥn chuyáŧn tÃđy cháŧn Sync settings táŧŦ chášŋ Äáŧ On thà nh Off.Â

21. Top 5 phᚧn máŧm tÄng táŧc Win 10

Hiáŧn nay cÃģ khÃĄ nhiáŧu phᚧn máŧm giÚp tÄng táŧc Win 10. Tuy nhiÊn, trong phᚥm vi chia sášŧ cáŧ§a bà i viášŋt, Hosting Viáŧt sáš― giáŧi thiáŧu Äášŋn bᚥn top 5 phᚧn máŧm ÄÆ°áŧĢc sáŧ dáŧĨng pháŧ biášŋn nhášĨt.

 • Ccleaner

ÄÃĒy là máŧt phᚧn máŧm giÚp tÄng táŧc mÃĄy tÃnh miáŧ n phà rášĨt náŧi tiášŋng và ÄÆ°áŧĢc nhiáŧu ngÆ°áŧi dÃđng. KhÃīng cháŧ giÚp dáŧn dášđp cÃĄc dáŧŊ liáŧu rÃĄc, Ccleaner cÃēn giÚp dáŧn dášđp trÃŽnh duyáŧt, tÄng táŧc Äáŧ kháŧi Äáŧng cáŧ§a mÃĄy tÃnh và dáŧn dášđp cÃĄc registry háŧng.

BÊn cᚥnh bášĢn miáŧ n phÃ, phᚧn máŧm cÃēn cung cášĨp bášĢn Pro và Business váŧi nhiáŧu tÃnh nÄng hÆĄn cho ngÆ°áŧi sáŧ dáŧĨng.

 • Kaspersky Cleaner

ÄÃĒy là phᚧn máŧm do Kaspersky phÃĄt triáŧn và lÆ°u hà nh táŧŦ nÄm 2016. Phᚧn máŧm nà y giÚp bᚥn dáŧn sᚥch cÃĄc tášp tin rÃĄc hoà n toà n miáŧ n phÃ.Â

Máš·c dÃđ hoᚥt Äáŧng tÆ°ÆĄng táŧą Ccleaner nhÆ°ng Kaspersky Cleaner cÃģ Ãt tÃnh nÄng hÆĄn. VÃŽ nÃģ cháŧ tášp trung dáŧn dášđp file rÃĄc cáŧ§a háŧ tháŧng và cookies trÃŽnh duyáŧt, Äáŧng tháŧi cà i Äáš·t bášĢo mášt cáŧ§a háŧ tháŧng. Do ÄÃģ, nášŋu yÊu thÃch sáŧą ÄÆĄn giášĢn, cÃĄch sáŧ dáŧĨng thuášn tiáŧn thÃŽ Kaspersky Cleaner là láŧąa cháŧn táŧt dà nh cho bᚥn.

 • Advanced SystemCare Pro

KhÃĄc váŧi 2 phᚧn máŧm trÊn, bᚥn phášĢi trášĢ máŧt khoášĢn phà Äáŧ cÃģ tháŧ sáŧ dáŧĨng Advanced SystemCare Pro. Phᚧn máŧm cÃģ giao diáŧn hiáŧn Äᚥi nhÆ°ng vÃī cÃđng thÃĒn thiáŧn. NÃģ ÄÆ°áŧĢc tÃch háŧĢp trÊn 20 cÃīng cáŧĨ chuyÊn sÃĒu giÚp bᚥn táŧi Æ°u và dáŧn dášđp mÃĄy tÃnh máŧt cÃĄch toà n diáŧn cháŧ váŧi máŧt click chuáŧt.

 • Windows 10 Manager

CÃīng cáŧĨ nà y do Yamicsoft phÃĄt triáŧn và ÄÆ°áŧĢc tÃch háŧĢp trÊn 30 cÃīng cáŧĨ táŧi Æ°u. VÃŽ thášŋ, nÃģ ngà y cà ng ÄÆ°áŧĢc sáŧ dáŧĨng ráŧng rÃĢi tᚥi nhiáŧu nÆ°áŧc trÊn thášŋ giáŧi. Máŧi cÃīng cáŧĨ mà Windows 10 Manager mang lᚥi Äáŧu cÃģ máŧt tÃnh nÄng nhášĨt Äáŧnh, gÃģp phᚧn trong quÃĄ trÃŽnh chÄm sÃģc mÃĄy tÃnh toà n diáŧn. BÊn cᚥnh ÄÃģ, phᚧn máŧm cÃēn cung cášĨp cho bᚥn cÃĄc thÃīng tin váŧ tÃŽnh trᚥng phᚧn cáŧĐng, tÃđy cháŧnh cÃĄc thiášŋt lášp hoáš·c gáŧĄ báŧ áŧĐng dáŧĨng, nhášąm tÄng táŧc hoᚥt Äáŧng cáŧ§a háŧ tháŧng.

 • PC Cleaner Pro

Phᚧn máŧm cÃģ giao diáŧn ÄÆĄn giášĢn và cÃĄc tÃnh nÄng riÊng biáŧt, rÃĩ rà ng, mang Äášŋn sáŧą thuášn tiáŧn cho ngÆ°áŧi sáŧ dáŧĨng. Váŧi PC Cleaner Pro, bᚥn dáŧ dà ng dáŧn dášđp file rÃĄc, registry, diáŧt virus và quášĢn lÃ― kháŧi Äáŧng Äáŧ cÃģ tháŧ tÄng táŧc Äáŧ cho mÃĄy tÃnh.

TrÊn ÄÃĒy là cÃĄc cÃĄch tÄng táŧc Win 10 ÄÆĄn giášĢn và dáŧ tháŧąc hiáŧn. Ãp dáŧĨng nháŧŊng giášĢi phÃĄp nà y, bᚥn sáš― khÃīng cÃēn khÃģ cháŧu vÃŽ cÃĄc vášĨn Äáŧ lag hay háŧ tháŧng báŧ chášm náŧŊa. Ngoà i ra, nášŋu trong quÃĄ trÃŽnh tháŧąc hiáŧn, bᚥn gáš·p bášĨt káŧģ khÃģ khÄn nà o thÃŽ hÃĢy liÊn háŧ Hosting Viáŧt Äáŧ ÄÆ°áŧĢc háŧ tráŧĢ nhanh chÃģng nhÃĐ.

Nhà cung cášĨp tÊn miáŧn – hosting – VPS táŧt nhášĨt Viáŧt Nam

Là ÄÆĄn váŧ thuáŧc top 3 lÄĐnh váŧąc dáŧch váŧĨ lÆ°u tráŧŊ website tᚥi Viáŧt Nam, Hosting Viáŧt ÄÆ°áŧĢc ÄÃĄnh giÃĄ là nÆĄi cÃģ hosting giÃĄ rášŧ và luÃīn nhášn ÄÆ°áŧĢc nhiáŧu láŧi giáŧi thiáŧu táŧŦ diáŧ n Äà n tin háŧc váŧ nÆĄi mua host áŧ ÄÃĒu táŧt . Cháŧ táŧŦ 50.000Ä/thÃĄng, ngÆ°áŧi dÃđng ÄÃĢ cÃģ ngay cho mÃŽnh máŧt host Äáŧ tháŧa sáŧĐc háŧc tášp, nghiÊn cáŧĐu hoáš·c chᚥy demo websiteâĶ BÊn cᚥnh ÄÃģ, Hosting Viáŧt cÃēn là ÄÆĄn váŧ luÃīn tiÊn phong trong cÃīng ngháŧ Äiáŧn toÃĄn ÄÃĄm mÃĒy (cloud hosting),gÃģi thuÊ server váŧi bÄng thÃīng kháŧ§ng khÃīng giáŧi hᚥn.

Hosting Viáŧt cÃģ Äa dᚥng gÃģi dáŧch váŧĨ, bÊn cᚥnh nháŧŊng gÃģi giÃĄ siÊu rášŧ 50.000Ä/thÃĄng, nhà cung cášĨp cÃēn cÃģ nháŧŊng vps giÃĄ rášŧ chášĨt lÆ°áŧĢng dà nh cho nhiáŧu nhÃģm doanh nghiáŧp khÃĄc nhau. CÃĄc gÃģi nà y luÃīn ÄÃĄp áŧĐng Äáŧ§ nhu cᚧu lÆ°u tráŧŊ, truy cášp hà ng cháŧĨc nghÃŽn ngÆ°áŧi máŧi ngà y.

Ngoà i ra, váŧi dáŧch váŧĨ chÄm sÃģc khÃĄch hà ng chuyÊn nghiáŧp, Äáŧi ngÅĐ káŧđ thuášt viÊn cÃģ chuyÊn mÃīn cao sáš― nhanh chÃģng háŧ tráŧĢ, xáŧ lÃ― cÃĄc vášĨn Äáŧ phÃĄt sinh. TáŧŦ ÄÃģ, giÚp ngÆ°áŧi dÃđng cÃģ ÄÆ°áŧĢc sáŧą trášĢi nghiáŧp mÆ°áŧĢt mà , thÚ váŧ.

NhÆ° vášy thÃīng qua bà i viášŋt nà y Hosting Viáŧt ÄÃĢ giÚp bᚥn hiáŧu ÄÆ°áŧĢc #25 cÃĄch tÄng táŧc win 10 toà n diáŧn ÄÆĄn giášĢn, dáŧ tháŧąc hiáŧn nhášĨt! Nášŋu thášĨy bà i viášŋt nà y háŧŊu Ãch hÃĢy subscribe Äáŧ theo dÃĩi nháŧŊng thÃīng tin máŧi nhášĨt táŧŦ Hosting Viáŧt nhÃĐ. ChÚc cÃĄc bᚥn thà nh cÃīng!

Bạn đang xem bài viết: #25 Cách Tăng Tốc Win 10 Toàn Diện Đơn Giản, Dễ Thực Hiện Nhất. Thông tin do Kenh 76 chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment