【HAVIP】Bản chất của pháp luật là gì?

Phân biệt 4 hình thức thực hiện pháp luật Phân biệt 4 hình thức thực hiện pháp luật Theo học thuyết Mác – Lênin, pháp luật chỉ phát sinh tồn tại và phát triển trong xã hội có giai cấp. Bản chất của pháp luật thể hiện ở tính giai cấp của nó, không có … Read more

Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức

Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức Pháp luật và đạo đức có mối quan hệ tác động tương hỗ với nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh hành vi xử sự của con người và duy trì trật tự xã hội. Pháp luật và đạo đức đều là những quy phạm … Read more