Tương quan giữa tổng số nuclêôtit với chiều dài, khối lượng và số chu kì xoắn của ADN (hay gen)

Hình 9 Lí thuyết Độ dài đường tròn, cung tròn Hình 9 Lí thuyết Độ dài đường tròn, cung tròn Cần nhớ: Chiều dài của ADN chính là chiều dài một mạch đơn và mỗi nuclêôtit có kích thước 3,4 ăngstrôn. Chiều dài của một chu kì xoắn là 34 ăngstrôn (tức là 10 cặp … Read more

Công thức tính chiều dài của gen (ADN) và bài tập có lời giải chi tiết

Tính nhanh \u0026 Chính xác đường Xuyên kèo (Cánh kèo) Tính nhanh \u0026 Chính xác đường Xuyên kèo (Cánh kèo) Gen là gì? Công thức cho chiều dài của một bộ gen là gì? Bài tập tính chiều dài gen? Bài viết này của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin để giải đáp các … Read more