Định Nghĩa, Cách Dùng, Bài Tập đán án Chi Tiết

Danh từ – Định Nghĩa, Cách Dùng Và Bài Tập | Ngữ Pháp Trong Tiếng Anh Giao Tiếp | Ms Hoa Giao Tiếp
Danh từ – Định Nghĩa, Cách Dùng Và Bài Tập | Ngữ Pháp Trong Tiếng Anh Giao Tiếp | Ms Hoa Giao Tiếp

Trong tiếng Anh có rất nhiều loại từ được sử dụng nào là động từ, tính từ, trạng từ. Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết Danh từ trong tiếng Anh – Định nghĩa, cách dùng, bài tập đán án chi tiết. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Nội dung chính

 • 1 1. Định nghĩa Danh từ trong tiếng Anh
 • 2 2. Vị trí Danh từ trong câu
 • 3 3. Phân loại Danh từ
 • 4 4. Chức năng và cách phát âm Danh từ
 • 5 5. Bài tập áp dụng

1. Định nghĩa Danh từ trong tiếng Anh

Danh từ (Noun) là những từ dùng để chỉ người, đồ vật, con vật, địa điểm, hiện tượng hay khái niệm. Càng biết nhiều danh từ bạn càng có khả năng truyền đạt ý tưởng của mình tốt hơn.

 • Các từ như “Doctor”, “Student” hay “table” đều là những danh từ

Ví dụ:

 1. She loves watching her cat play with the ball.
 2. It is raining

2. Vị trí Danh từ trong câu

Danh từ đóng vai trò rất quan trọng trong câu và đứng ở nhiều vị trí:

 • Đứng ở đầu câu và đóng vai trò là chủ ngữ
  Ex: History is my favourite subject,
 • Đứng sau các tính từ
  Ex: Son Tung is a great singer.
 • Đứng sau các từ sở hữu
  Ex: His car is expensive.(Các từ sở hữu bao gồm: my, your, his, her, its, our, their, dạng sở hữu cách.
 • Đứng sau động từ đóng vai trò như một tân ngữ
  Ex: My grandfather likes video game.
 • Đứng sau các mạo từ như a, an, the
  Ex: This book is an interesting book.
 • Đứng sau Have Enough
  Ex: I don’t have enough money.
 • Đứng sau các đại từ chỉ định this, that, these, those
  Ex: This house is my new house.
 • Đứng sau các định lượng từ như some, any, many, much, a lot of…..
  Ex: I have a lot of money.

Xem thêm bài viết sau:
– Học từ vựng tiếng Anh dễ dàng bằng Sơ đồ tư duy
– Từ vựng tiếng Anh chủ đề Hợp đồng
– Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Du lịch khách sạn

Bài Hay  7 Cách dùng từ OR trong tiếng Anh

3. Phân loại Danh từ

3.1. Phân loại theo chung – riêng

Danh từ chung (Common nouns)Danh từ riêng (Proper nouns)
Danh từ chung (common nouns): là danh từ dùng làm tên chung cho một loại.

Ví dụ: Pen, woman, bag…

Danh từ riêng (proper nouns): giống như tiếng Việt là các tên riêng của người, địa danh.

Ví dụ: Linh, Hà Nội, ..

3.2. Phân loại theo tập thể – trừu tượng

Danh từ tập thể (Collective nouns)Danh từ trừu tượng (abstract nouns)
Danh từ tập thể (Collective nouns): là một từ tập hợp gọi tên một nhóm hay một tập hợp nhiều người, nơi chốn, hoặc đồ vật

Ví dụ: Crew, team, navy, republic, nation, federation, herd, bunch, flock, swarm, litter,…

Danh từ trừu tượng (abstract nouns): là một danh từ chung nhằm gọi tên một ý tưởng hoặc một phẩm chất.

Các từ này thường không được xem, ngửi, tiếp xúc hoặc nếm. Nó có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều. Nó có thể đếm được hoặc không đếm được.

Ví dụ: Joy, peace, emotion, wisdom, beauty, courage, love, strength, character, happiness, personality.

3.3. Danh từ đếm được và không đếm được

Phân loại

Danh từ đếm được(Countable nouns)Danh từ không đếm được(Uncountable nouns)
Là danh từ mà chúng ta có thể đếm trực tiếp người hay vật ấy. Phần lớn danh từ cụ thể đều thuộc vào loại đếm được.VD: boy, apple, book, tree…Là danh từ mà chúng ta không đếm trực tiếp người hay vật ấy. Muốn đếm, ta phải thông qua một đơn vị đo lường thích hợp.

Phần lớn danh từ trừu tượng đều thuộc vào loại không đếm được.VD: meat, ink, chalk, water…

Dạng số nhiều của danh từ

Thông thường danh từ lấy thêm S ở số nhiều

Ví dụ: chair – chairs, girl – girls, dog – dogs

Những danh từ tận cùng bằng O, X, S, Z, CH, SH lấy thêm ES ở số nhiều

Ví dụ: potato – potatoes, box – boxes, bus – buses, watch – watches, dish – dishes

➢ Ngoại lệ:

Những danh từ tận cùng bằng nguyên âm + O chỉ lấy thêm S ở số nhiều.

Ví dụ: cuckoos, cameos, bamboos, curios, studios, radios

Những danh từ tận cùng bằng phụ âm + Y thì chuyển Y thành I trước khi lấy thêm ES

Ví dụ: lady – ladies, story – stories

Những danh từ tận cùng bằng F hay FE thì chuyển thành VES ở số nhiều

Ví dụ: leaf – leaves, knife – knives

Các trường hợp đặc biệt của danh từ

Có số nhiều đặc biệtCó hình thức số ít và số nhiều giống nhau
man – men : đàn ông

woman – women : phụ nữ

child – children : trẻ con

tooth – teeth : cái răng

foot – feet : bàn chân

mouse – mice : chuột nhắt

goose – geese : con ngỗng

louse – lice : con rận

deer : con nai

sheep : con cừu

swine : con heo

Mạo từ (Article)

Xem thêm bài viết sau:
– Từ vựng tiếng Anh chủ đề Tết Nguyên Đán
– Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí ô tô
– Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Ăn uống

Bài Hay  Cách sử dụng danh động từ (Gerund) trong tiếng Anh và bài tập hay nhất!

4. Chức năng và cách phát âm Danh từ

4.1. Chức năng của danh từ

Danh từ có thể làm chủ ngữ (subject) cho một động từ (verb):

VD: Musician plays the piano (Nhạc sĩ chơi piano)

Musician (danh từ chỉ người) là chủ ngữ cho động plays

VD: Mai is a student of faculty of Music Education

(Mai là sinh viên của khoa Sư phạm Âm nhạc) – Mai (tên riêng) là chủ ngữ cho động từ “to be”- is

Danh từ có thể làm tân ngữ trực tiếp (direct object) cho một động từ:

VD: He bought a book (Anh ấy đã mua một cuốn sách) – a book là tân ngữ trực tiếp (direct object) cho động từ quá khứ bought

Danh từ có thể làm tân ngữ gián tiếp (indirect object) cho một động từ:

VD: Tom gave Mary flowers

(Tom đã tặng hoa cho Mary) – Mary (tên riêng) là tân ngữ gián tiếp cho động từ quá khứ gave

Danh từ có thể làm tân ngữ (object) cho một giới từ (preposition):

VD: “I will speak to rector about it” (Tôi sẽ nói chuyện với hiệu trưởng về điều đó) – rector(danh từ chỉ người) làm tân ngữ cho giới từ to

Danh từ có thể làm bổ ngữ chủ ngữ (subject complement)

khi đứng sau các động từ nối hay liên kết (linking verbs) như to become, to be, to seem,…:

VD: I am a teacher (Tôi là một giáo viên) – teacher (danh từ chỉ người) làm bổ ngữ cho chủ ngữ I

VD: He became a president one year ago (ông ta đã trở thành tổng thống cách đây một năm)- president (danh từ chỉ người) làm bổ ngữ cho chủ ngữ He

VD: It seems the best solution for English speaking skill (Đó dường như là giải pháp tốt nhất cho kỹ năng nói tiếng Anh) – solution (danh từ trừu tượng) làm bổ ngữ cho chủ ngữ It

Danh từ có thể làm bổ ngữ tân ngữ (object complement)

Khi đứng sau một số động từ như to make (làm, chế tạo,…), to elect (lựa chọn, bầu,…), to call (gọi <điện thoại>,…), to consider (xem xét,…), to appoint (bổ nhiệm,…), to name (đặt tên,…), to declare (tuyên bố,..) to recognize (công nhận,…), … :

VD: Board of directors elected her father president (Hội đồng quản trị đã bầu bố cô ấy làm chủ tịch ) – president (danh từ chỉ người) làm bổ ngữ cho tân ngữ father.

>>> Xem thêm:

 • Liên từ và cách sử dụng các Liên từ thường dùng trong tiếng Anh
 • Cách sử dụng Other, Another, The other, Each other, One another và Together
 • Cách sử dụng Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of và A Lot of

4.2. Cách phát âm Danh từ

S tận cùng (ending S) được phát âm như sau:

Được phát âm là /z/Được phát âm là /s/Được phát âm là /iz/
Khi đi sau các nguyên âm và các phụ âm tỏ (voiced consonants), cụ thể là các phụ âm sau:

/b/, /d/, /g/, /v/, /T/, /m/, /n/, /N/, /l/, /r/.

Ví dụ: boys, lies, ways, pubs, words, pigs, loves, bathes, rooms, turns, things, walls, cars.

Khi đi sau các phụ âm điếc (voiceless consonants), cụ thể là các phụ âm sau: /f/, /k/, /p/, /t/ và /H/.

Ví dụ: laughs, walks, cups, cats, tenths.

Khi đi sau một phụ âm rít (hissing consonants), cụ thể là các phụ âm sau: /z/, /s/, /dZ/, /tS/, /S/, /Z/.

Ví dụ: refuses, passes, judges, churches, garages, wishes.

Bài Hay  Danh từ trong tiếng Anh: Tóm gọn đầy đủ kiến thức [+ BÀI TẬP]

>>> Tham khảo:

 • Phân biệt “The other, The others, Another and Others”
 • Tất tần tật về số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh
 • Các trạng từ chỉ tần suất trong tiếng anh

5. Bài tập áp dụng

Bài tập

Exercise 1: Viết dạng số nhiều của các danh từ sau

 1. These (person) ___________ are protesting against the president.
 2. The (woman) ___________ over there want to meet the manager.
 3. My (child) ___________hate eating pasta.
 4. I am ill. My (foot) ___________ hurt.
 5. Muslims kill (sheep) ___________ in a religious celebration.
 6. I brush my (tooth) ___________ three times a day.
 7. The (student ) ___________ are doing the exercise right now.
 8. The (fish) ___________ I bought are in the fridge.
 9. They are sending some (man) ___________ to fix the roof.
 10. Most (housewife) ___________ work more than ten hours a day at home.
 11. Where did you put the (knife) ___________?
 12. (Goose) ___________ like water.
 13. (Piano) ___________ are expensive
 14. Some (policeman) ___________ came to arrest him.
 15. Where is my (luggage) ___________? In the car!

Xem thêm bài viết sau:
– Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Thiết kế đồ họa
– Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Thể thao
– Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Y dược

Exercise 2: Chuyển các danh từ sau sang số nhiều

 1. a table
 2. an egg
 3. a car
 4. an orange
 5. a house
 6. a student
 7. a class
 8. a box
 9. a watch
 10. a dish
 11. a quiz
 12. a tomato
 13. a leaf
 14. a wife
 15. a country
 16. a key
 17. a policeman
 18. a bamboo
 19. an ox

Đáp án

Exercise 1:

1.people

2.women

3.children

4.feet

5.sheep

6.teeth

7.students

8.fish

9.men

10.housewives

11 knives

12 geese

13 pianos

14 policemen

15 luggage (vì luggage (hành lí) là danh từ không đếm được nên không có dạng số nhiều)

Exercise 2:

1.tables

2.eggs

3.cars

4.oranges

5.houses

6.students

7.classes

8.boxes

9.watches

10.dishes

11.quizzes

12.tomatoes

13. leaves

14.wives

15.countries

16.keys

17.policemen

18.bamboos

19.oxen

>>> Tham khảo:

Các loại từ trong tiếng AnhCác trạng từ chỉ tần suất trong tiếng anh
Mạo từ trong tiếng AnhCách dùng A, An, The trong tiếng Anh
Tính từPhó từ trong tiếng Anh là gì
Liên từDanh từ trong tiếng Anh
Thán từTính từ và Cụm Tính từ

Trên đây là bài viết Danh từ trong tiếng Anh – Định nghĩa, cách dùng, bài tập đán án chi tiết. Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn nắm rõ cách dùng và sử dụng danh từ tiếng Anh một cách hiệu quả.

Bạn đang xem bài viết: Định Nghĩa, Cách Dùng, Bài Tập đán án Chi Tiết. Thông tin do Kenh 76 chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment