Hàm đếm số ngày, số tháng, năm trong Excel 2007 2010 2013 2003 – DATEIF

[Thủ thuật Excel] Cách cộng ngày tháng năm trong Excel #shorts
[Thủ thuật Excel] Cách cộng ngày tháng năm trong Excel #shorts

Hàm đếm số ngày, số tháng, năm trong Excel 2007 2010 2013 2003 – DATEIF giữa 2 khoảng thời gian
Để tính khoảng cách, số ngày giữa 2 mốc thời gian ta có thể sử dụng khá nhiều hàm khác nhau để tính toàn, mỗi hàm sẽ có những lựa chọn và quy ước khác nhau. Tuy nhiên để tính chính xác số ngày, số năm theo đúng lịch thì DATEIF là 1 hàm khá chuẩn để thực hiện việc này
Cú pháp hàm DATEDIF
Chức năng: Trả về khoảng thời gian là số ngày, số tháng, số năm giữa 2 mốc thời gian
Trong đó phần option chúng ta có những lựa chọn sau:
Ví dụ để tính khoảng thời gian giữa ngày 1/1/2013 tới ngày 1/1/2014 để test xem năm nay có bao nhiêu ngày thì bạn sẽ có cú pháp:
Trong đó:
A5: ngày bắt đầu
B5: Ngày kết thúc
Kết quả sẽ là 365 ngày, nếu đổi lại là 1/1/2012 và 1/1/2013 thì kết quả sẽ là 366 ngày
Tương tự để tính số năm giữa 18/05/1988 và 13/12/2014 Chúng ta sẽ có cú pháp:
Kết quả sẽ là 26 năm
Minh họa việc tính số ngày và số tháng, số bằng Excel 2010, các bản excel 2003 2007 2013 các bạn cũng áp dụng tương tựdem-so-ngay-thang-trong-excel.jpg

Bài Hay  Cách sử dụng hàm trừ trong Excel đơn giản, nhanh nhất

Để tính khoảng cách, số ngày giữa 2 mốc thời gian ta có thể sử dụng khá nhiều hàm khác nhau để tính toàn, mỗi hàm sẽ có những lựa chọn và quy ước khác nhau. Tuy nhiên để tính chính xác số ngày, số năm theo đúng lịch thì DATEIF là 1 hàm khá chuẩn để thực hiện việc này

Cú pháp hàm DATEDIF

DATEDIF(ngày bắt đầu,ngày kết thúc,option)

Chức năng: Trả về khoảng thời gian là số ngày, số tháng, số năm giữa 2 mốc thời gian

Trong đó phần option chúng ta có những lựa chọn sau:

  • “d”: Đếm số ngày giữa 2 khoảng thời gian
  • “m”: Đếm số tháng giữa 2 khoảng thời gian, nhưng chỉ lấy phần nguyên
  • “y”: Đếm số năm giữa 2 khoảng thời gian, nhưng chỉ lấy phần nguyên
  • “yd”: Trả về số ngày lẻ của năm khi trừ 2 khoảng thời gian
  • “ym”: Trả về số tháng lẻ của năm khi trừ 2 khoảng thời gian
  • “md”: Trả về số ngày lẻ của tháng
Bài Hay  Cách tách ngày, giờ và chuyển về định dạng thời gian kiểu 12h

Ví dụ để tính khoảng thời gian giữa ngày 1/1/2013 tới ngày 1/1/2014 để test xem năm nay có bao nhiêu ngày thì bạn sẽ có cú pháp:

=DATEDIF(A5,B5,”d”)

Trong đó:

A5: ngày bắt đầu

B5: Ngày kết thúc

Kết quả sẽ là 365 ngày, nếu đổi lại là 1/1/2012 và 1/1/2013 thì kết quả sẽ là 366 ngày

Tương tự để tính số năm giữa 18/05/1988 và 13/12/2014 Chúng ta sẽ có cú pháp:

=DATEDIF(A8,B8,”y”)

Kết quả sẽ là 26 năm

Minh họa việc tính số ngày và số tháng, số bằng Excel 2010, các bản excel 2003 2007 2013 các bạn cũng áp dụng tương tự

dem-so-ngay-thang-trong-excel.jpg

Bạn đang xem bài viết: Hàm đếm số ngày, số tháng, năm trong Excel 2007 2010 2013 2003 – DATEIF. Thông tin do Kenh 76 chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment