Thí nghiệm của Menđen>

8.0 IELTS Nhưng Vẫn Học Lại Tiếng Anh? | Cách Mình Xây Dựng Lại Thói Quen Học Tiếng Anh 8.0 IELTS Nhưng Vẫn Học Lại Tiếng Anh? | Cách Mình Xây Dựng Lại Thói Quen Học Tiếng Anh Thí nghiệm của Menđen> Thí nghiệm của Menđen thực hiện trên đậu Hà Lan. Ông tiến hành … Read more

Bài 1: Quy luật phân li

Bài 7- SH12: Quy luật phân li Bài 7- SH12: Quy luật phân li BÀI 1: QUY LUẬT PHÂN LIPHẦN I. MỤC TIÊU BÀI HỌC1. Kiến thức– Trình bày được thí nghiệm và giải thích được kết quả thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen.– Phát biểu được nội dung quy luật phân … Read more

Người ta sử dụng phép lai phân tích nhằm

Phép lai phân tích là phép lai giữa các cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn, nhằm mục đích kiểm tra kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội có thuần chủng hay không. Người ta sử dụng phép lai phân tích nhằm … Read more