Tìm Hiểu Các Biểu Tượng Trên Điều Khiển Điều Hòa Funiki

ĐIỀU HÒA FUNIKI CÓ TỐT KHÔNG? MỞ HỘP ĐIỀU HÒA FUNIKI 2023
ĐIỀU HÒA FUNIKI CÓ TỐT KHÔNG? MỞ HỘP ĐIỀU HÒA FUNIKI 2023

C√°c bi·ªÉu t∆∞·ª£ng tr√™n ƒëi·ªÅu khi·ªÉn ƒëi·ªÅu h√≤a Funiki s·∫Ω g·∫Øn li·ªÅn v·ªõi c√°c ch·ª©c nƒÉng t∆∞∆°ng ·ª©ng c·ªßa ƒëi·ªÅu h√≤a. V·∫≠y √Ω nghƒ©a c√°c bi·ªÉu t∆∞·ª£ng l√Ý g√¨? h√£y c√πng hi·ªÉu th√¥ng qua b√Ýi vi·∫øt sau.

ƒêi·ªÅu hòa Funiki ƒëang ƒë∆∞·ª£c nhi·ªÅu gia ƒëình và các công ty, c∆° quan tin dùng nh·ªù các tính nƒÉng v·∫≠n hành b·ªÅn b·ªâ, ti·∫øt ki·ªám ƒëi·ªán v·ªõi giá thành r·∫ª. N·∫øu b·∫°n ƒëang s·ª≠ ƒëi·ªÅu hòa Funiki v·∫≠y b·∫°n ƒëã hi·ªÉu rõ h·∫øt các bi·ªÉu t∆∞·ª£ng trên ƒëi·ªÅu khi·ªÉn ƒëi·ªÅu hòa Funiki hay ch∆∞a? ƒê·ª´ng quá lo l·∫Øng, Vua ƒêi·ªÅu Hòa s·∫Ω giúp b·∫°n tìm hi·ªÉu và s·ª≠ d·ª•ng hi·ªáu qu·∫£ các nút ·ªü trên ƒëi·ªÅu khi·ªÉn ƒëi·ªÅu hòa Funiki nhé!

Tìm hi·ªÉu ý nghƒ©a các bi·ªÉu t∆∞·ª£ng trên ƒëi·ªÅu khi·ªÉn ƒëi·ªÅu hòa Funiki

Ngoài các nút b·∫≠t t·∫Øt, tƒÉng, gi·∫£m nhi·ªát ƒë·ªô thì các bi·ªÉu t∆∞·ª£ng trên ƒëi·ªÅu khi·ªÉn ƒëi·ªÅu hòa Funiki còn l·∫°i có ý nghƒ©a gì? Thông th∆∞·ªùng m·ªói dòng máy Funiki nh∆∞ Funiki Inverter, Funiki lo·∫°i c∆° ƒë·ªÅu s·∫Ω có nh·ªØng m·∫´u ƒëi·ªÅu khi·ªÉn khác nhau. Tuy nhiên, m·ªói nút trên ƒëi·ªÅu khi·ªÉn ·ªü ƒëi·ªÅu hòa c∆° nh·∫•t ƒë·ªÅu s·∫Ω gi·ªëng nh∆∞ nhau. D∆∞·ªõi ƒëây là ý nghƒ©a c·ªßa các bi·ªÉu t∆∞·ª£ng trên ƒëi·ªÅu khi·ªÉn ƒëi·ªÅu hòa Funiki:

 • ON/OFF: Kh·ªüi ƒë·ªông m·ªü/t·∫Øt ƒëi·ªÅu hoà Funiki. ƒêây là 2 nút c∆° b·∫£n mà h·∫ßu nh∆∞ ai c≈©ng bi·∫øt và hi·ªÉu rõ
 • TEMP: Nút dùng ƒë·ªÉ tƒÉng gi·∫£m nhi·ªát ƒë·ªô v·ªõi bi·ªÉu t∆∞·ª£ng d·ªÖ th·∫•y nh·∫•t là bi·ªÉu t∆∞·ª£ng hình m≈©i tên lên, xu·ªëng ho·∫∑c ·ªü m·ªôt trên s·ªë lo·∫°i s·∫Ω ghi rõ ch·ªØ vi·∫øt t·∫Øt là “Temp”.
 • FAN SPEED: Nút ƒë∆∞·ª£c s·ª≠ d·ª•ng ƒë·ªÉ tƒÉng gi·∫£m t·ªëc ƒë·ªô c·ªßa qu·∫°t, thông th∆∞·ªùng các ƒëi·ªÅu hòa s·∫Ω có 4 ch·∫ø ƒë·ªô ƒëi·ªÅu hòa là m·∫°nh – v·ª´a – y·∫øu – t·ª± ƒë·ªông
 • AIR SWING: ƒê∆∞·ª£c s·ª≠ d·ª•ng ƒë·ªÉ ƒëi·ªÅu ch·ªânh cánh gió, h∆∞·ªõng gió nh∆∞ mong mu·ªën.
 • MODE: Dùng ƒë·ªÉ l·ª±a ch·ªçn ch·∫ø ƒë·ªô ƒëi·ªÅu hoà Funiki, v·ªõi ch·ª©c nƒÉng giúp ng∆∞·ªùi dùng có th·ªÉ l·ª±a ch·ªçn ch·∫ø ƒë·ªô ho·∫°t ƒë·ªông mong mu·ªën bao g·ªìm:Dry (Khô), Cool (Mát),, Fan (Qu·∫°t).
 • TIMER: Nút cài ƒë·∫∑t ch·∫ø ƒë·ªô h·∫πn gi·ªù t·∫Øt m·ªü. ·ªû ch·∫ø ƒë·ªô này b·∫°n có th·ªÉ h·∫πn gi·ªù ƒëi·ªÅu hòa b·∫≠t n·∫øu s·ª≠ d·ª•ng nút ON, và nh·ªõ cài ƒë·∫∑t ·∫•n nút Set và ƒë·ªÉ có th·ªÉ t·∫Øt ch·ª©c nƒÉng thì hãy l·ª±a ch·ªçn ·∫•n nút Cancel.
Bài Hay  4 lỗi thường gặp ở điều hòa Funiki và cách kiểm tra khắc phục

Tìm Hiểu Các Biểu Tượng Trên Điều Khiển Điều Hòa Funiki

 • CLOCK: S·ª≠ d·ª•ng ƒë·ªÉ ƒëi·ªÅu ch·ªânh ƒë·ªìng h·ªì ·ªü trên ƒëi·ªÅu khi·ªÉn, ƒëây là m·ªôt nút quan tr·ªçng khi s·ª≠ d·ª•ng ch·ª©c nƒÉng h·∫πn gi·ªù t·∫Øt, m·ªü trên ƒëi·ªÅu hòa. Vi·ªác h·∫πn t·∫Øt m·ªü ƒëi·ªÅu hòa s·∫Ω tr·ªü nên vô nghƒ©a n·∫øu nh∆∞ ƒë·ªìng h·ªì ·ªü trên ƒëi·ªÅu khi·ªÉn không chính xác.
 • POWERFUL: Ch·ª©c nƒÉng làm l·∫°nh nhanh chóng n·∫øu nh∆∞ nhi·ªát ƒë·ªô ·ªü trong phòng quá cao c·∫ßn ƒë∆∞·ª£c gi·∫£m nhi·ªát nhanh. Nên s·ª≠ d·ª•ng nút này khi m·ªõi ƒë·∫ßu b·∫≠t ƒëi·ªÅu hòa.
 • ECONO: Ch·∫ø ƒë·ªô ti·∫øt ki·ªám ƒëi·ªán ·ªü trên ƒëi·ªÅu hòa Funiki. ƒêúng v·ªõi cái tên c·ªßa nó, nút Econo s·∫Ω giúp ti·∫øt ki·ªám ƒëi·ªán và chi phí khi s·ª≠ d·ª•ng ƒëi·ªÅu hòa hi·ªáu qu·∫£.
 • QUIET: Cài ƒë·∫∑t ch·∫ø ƒë·ªô v·∫≠n hành êm ái, ƒëây là ch·∫ø ƒë·ªô c·∫ßn thi·∫øt và c·ª±c k·ª≥ h·ªØu d·ª•ng. Không ch·ªâ mang ƒë·∫øn m·ªôt lu·ªìng khí mang m·∫ª, d·ªÖ ch·ªãu mà ch·∫ø ƒë·ªô này s·∫Ω giúp ƒëi·ªÅu hòa v·∫≠n hành êm ái và yên tƒ©nh tuy·ªát ƒë·ªëi.
 • SLEEP: Ch·∫ø ƒë·ªô ng·ªß ƒëi·ªÅu hòa. S·ª≠ d·ª•ng ch·∫ø ƒë·ªô này, ƒëi·ªÅu hòa s·∫Ω t·ª± ƒë·ªô tƒÉng nhi·ªát ƒë·ªô lên m·ª©c 29-30 khi v·ªÅ sáng. ƒêây là s·∫Ω m·ªôt trong nh·ªØng ch·∫ø ƒë·ªô h·ªØu d·ª•ng ƒë·ªëi v·ªõi ng∆∞·ªùi dùng, vì nó giúp cân b·∫±ng nhi·ªát ƒë·ªô môi tr∆∞·ªùng v·ªõi nhi·ªát c·ªßa c∆° th·ªÉ ng∆∞·ªùi dùng.
Bài Hay  Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng điều hòa Funiki

Xem thêm: Cách S·ª≠ D·ª•ng ƒêi·ªÅu Khi·ªÉn ƒêi·ªÅu Hòa Funiki 2 Chi·ªÅu

Các ý nghƒ©a bi·ªÉu t∆∞·ª£ng trên màn hình ƒëi·ªÅu khi·ªÉn ƒëi·ªÅu hoà Funiki

V·ªÅ c∆° b·∫£n các bi·ªÉu t∆∞·ª£ng ·ªü trên màn hình ƒëi·ªÅu khi·ªÉn ƒëi·ªÅu hòa Funiki ƒë·ªÅu s·∫Ω có nh·ªØng ý nghƒ©a gi·ªëng nhau. Tuy nhiên s·∫Ω có chút khác nhau v·ªÅ tính nƒÉng ·ªü trên các dòng ƒëi·ªÅu hòa, nên bi·ªÉu t∆∞·ª£ng trên ƒëi·ªÅu khi·ªÉn c≈©ng s·∫Ω khác nhau:

 • Ch·∫ø ƒë·ªô t·ª± ƒë·ªông Auto (vòng tròn m≈©i tên ho·∫∑c vòng tròn m≈©i tên có ch·ªØ A n·∫±m trong): ƒêây là ch·∫ø ƒë·ªô làm l·∫°nh t·ª± ƒë·ªông ·ªü trên ƒëi·ªÅu hòa Funiki, khi b·∫≠t ch·∫ø ƒë·ªô này ƒëi·ªÅu hòa s·∫Ω t·ª± ƒëi·ªÅu ch·ªânh v·ªÅ m·ª©c nhi·ªát ƒë·ªô, s·ª©c gió, ƒë·ªô ·∫•m cho phù h·ª£p nh·∫•t v·ªõi môi tr∆∞·ªùng ·ªü xung quanh ƒë·ªÉ ng∆∞·ªùi s·ª≠ d·ª•ng có c·∫£m giác tho·∫£i mái nh·∫•t.
 • Ch·∫ø ƒë·ªô làm mát COOL ( hình bông tuy·∫øt): Ch·∫ø ƒë·ªô này s·∫Ω giúp cho cƒÉn phòng nhanh chóng h·∫° nhi·ªát t·∫°o c·∫£m giác mát m·∫ª và s·∫£ng khoái.
 • Ch·∫ø ƒë·ªô làm khô DRY (hình gi·ªçt n∆∞·ªõc): Khi s·ª≠ d·ª•ng ch·∫ø ƒë·ªô này, ƒëi·ªÅu hòa s·∫Ω giúp hút b·ªõt h∆°i ·∫©m ·ªü trong phòng ra bên ngoài, giúp cho không khí trong lành và d·ªÖ ch·ªãu h∆°n. ƒêây là m·ªôt ch·∫ø c·ª±c k·ª≥ h·ªØu d·ª•ng v·ªõi th·ªùi ti·∫øt n·ªìm ·∫©m.
 • Ch·∫ø ƒë·ªô nhi·ªát HEAT (hình m·∫∑t tr·ªùi). Ch·∫ø ƒë·ªô này ch·ªâ có ·ªü trên ƒëi·ªÅu hòa 2 chi·ªÅu, th∆∞·ªùng ƒë∆∞·ª£c s·ª≠ d·ª•ng vào mùa ƒëông ƒë·ªÉ t·∫°o ƒë·ªô ·∫•m.

Tìm Hiểu Các Biểu Tượng Trên Điều Khiển Điều Hòa Funiki

 • Ch·∫ø ƒë·ªô qu·∫°t gió FAN (bi·ªÉu t∆∞·ª£ng qu·∫°t gió). Qu·∫°t gió c·ªßa ƒëi·ªÅu hòa s·∫Ω ho·∫°t ƒë·ªông liên t·ª•c, máy nén c≈©ng s·∫Ω ng∆∞ng ho·∫°t ƒë·ªông. Ch·∫ø ƒë·ªô này s·∫Ω giúp l∆∞u thông không khí trong phòng nhanh h∆°n và thông thoáng h∆°n.
 • Bi·ªÉu th·ªã t·ªëc ƒë·ªô qu·∫°t gió Fan speed (hình qu·∫°t gió cùng thang ƒëo bên c·∫°nh): Bi·ªÉu th·ªã cho t·ªëc ƒë·ªô c·ªßa qu·∫°t, b·∫°n có th·ªÉ ƒëi·ªÅu ch·ªânh t·ªëc ƒë·ªô c·ªßa qu·∫°t theo nh∆∞ ý mu·ªën.
 • Ch·∫ø ƒë·ªô h·∫πn gi·ªù b·∫≠t/t·∫Øt TEMR ( hình ƒë·ªìng h·ªì)
 • Ch·∫ø ƒë·ªô ti·∫øt ki·ªám ƒëi·ªán ECO: s·∫Ω giúp v·∫≠n hành ch·∫ø ƒë·ªô ti·∫øt ki·ªám nƒÉng l∆∞·ª£ng, khi nhi·ªát ƒë·ªô gi·∫£m xu·ªëng ·ªü m·ª©c nhi·ªát ƒë·ªô ƒëã cài ƒë·∫∑t, máy nén s·∫Ω t·∫Øt và qu·∫°t c≈©ng s·∫Ω ƒë∆∞·ª£c t·∫Øt ƒë·ªÉ có th·ªÉ ti·∫øt ki·ªám l∆∞·ª£ng ƒëi·ªán tiêu th·ª•.
 • Bi·ªÉu t∆∞·ª£ng c·ª•c pin: Th·ªÉ hi·ªán dung l∆∞·ª£ng pin còn l·∫°i c·ªßa ƒëi·ªÅu khi·ªÉn ƒëi·ªÅu hòa.
Bài Hay  Hướng dẫn sử dụng điều khiển điều hòa Funiki chuẩn nhất

Tìm hi·ªÉu thêm: Top 5 Các ·ª®ng D·ª•ng ƒêi·ªÅu Khi·ªÉn ƒêi·ªÅu Hòa Funiki ƒê∆∞·ª£c Nhi·ªÅu Dùng Nh·∫•t Hi·ªán Nay

Bí quy·∫øt ƒë·ªÉ có s·ª≠ d·ª•ng ƒëi·ªÅu khi·ªÉn ƒëi·ªÅu hòa Funiki b·ªÅn lâu

 • Hãy tháo pin ra kh·ªèi ƒëi·ªÅu khi·ªÉn n·∫øu nh∆∞ có m·ªôt th·ªùi gian dài không s·ª≠ d·ª•ng
 • Treo ƒëi·ªÅu khi·ªÉn lên trên giá, ƒë·ªÉ tránh b·ªã dính n∆∞·ªõc ho·∫∑c b·ªã r∆°i v·ª°
 • Trong các tr∆∞·ªùng h·ª£p ƒëi·ªÅu khi·ªÉn b·ªã h·ªèng hãy liên h·ªá v·ªõi các trung tâm chƒÉm sóc c·ªßa hãng ƒë·ªÉ có th·ªÉ mua l·∫°i. H·∫°n ch·∫ø mua ƒëi·ªÅu khi·ªÉn ƒëi·ªÅu hòa Trung Qu·ªëc (ƒëi·ªÅu khi·ªÉn ƒëa nƒÉng) vì có th·ªÉ s·∫Ω không s·ª≠ d·ª•ng ƒë∆∞·ª£c h·∫øt các công d·ª•ng c·ªßa máy.

Tìm Hiểu Các Biểu Tượng Trên Điều Khiển Điều Hòa Funiki

Phía trên chúng tôi ƒëã chia s·∫ª cho b·∫°n v·ªÅ ý nghƒ©a c·ªßa các bi·ªÉu t∆∞·ª£ng trên ƒëi·ªÅu khi·ªÉn ƒëi·ªÅu hòa Funiki. Vua ƒêi·ªÅu Hòa ƒë·ªãa ch·ªâ chuyên phân ph·ªëi ƒëi·ªÅu hòa Funiki chính hãng các lo·∫°i v·ªõi nhi·ªÅu ∆∞u ƒëãi h·∫•p d·∫´n. Hãy liên h·ªá tr·ª±c ti·∫øp v·ªõi chúng tôi ƒë·ªÉ ƒë∆∞·ª£c t∆∞ v·∫•n và ch·ªçn l·ª±a m·ªôt s·∫£n ph·∫©m phù h·ª£p nh·∫•t v·ªõi b·∫°n nhé!

Bạn đang xem bài viết: Tìm Hiểu Các Biểu Tượng Trên Điều Khiển Điều Hòa Funiki. Thông tin do Kenh 76 chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment